Användarvillkor för Biologg

Senast uppdaterad 2021-02-04

Dessa användarvillkor (“Villkor”, “Villkoren”) gäller mellan Overstellar Solutions AB med organisationsnummer 559140–9676 (“Vi”, “Vår” “Oss”, “Overstellar”) och den fysiska person som använder (”Du”, ”Dig”, ”Din”, ”Dina”, ”Användare”) applikationen Biologg (“Appen”). Overstellar och Användaren är nedan gemensamt benämnda ”Parterna”.

Vänligen läs dessa villkor noga, de innehåller viktig information om Appen.

Allmänt

Avtalets godkännande

Genom registrering av ett användarkonto i Appen ingår du ett avtal med Overstellar Solutions AB. Du godkänner dessa Villkor genom att använda Appen och förbinder dig att följa Villkoren.

Minderåriga Användare

Om du är yngre än 18 år (”Minderårig Användare”) måste du uppvisa dessa Villkor för din vårdnadshavare och få ett samtycke till att använda Appen. Genom att du i egenskap av Minderårig Användare godkänner dessa Villkor, samtycker din vårdnadshavare till dessa Villkor och att detta avtal ingås mellan Overstellar Solutions AB och dig i egenskap av Minderårig Användare samt att du använder Appen. 

Upphovsrätt

Vi gör inte anspråk på äganderätten till några foton som du laddar upp i Appen eller information som du registrerar i Appen (”Användarinnehåll”). Du äger upphovsrätten till allt ditt Användarinnehåll. 

Licens

Du beviljar oss en nyttjanderätt och licens (”Licens”) att använda och dela de bilder som du laddar upp i Appen samt din Observationsdata. Mer information om Licensen framgår under rubriken Licens längre ner i dessa Villkor.

Avtalstid

Dessa Villkor gäller under hela den tid som du har ett registrerat användarkonto i Appen. I de fall vi får tillåtelse att fortsätta använda din Observationsdata även efter att du har valt att radera ditt användarkonto, gäller licensen tillsvidare fram till dess att den återkallas av dig. 

Definitioner

Nedanstående definitioner har följande innebörd i dessa Villkor:

Användare: Alla personer som har ett användarkonto i Appen.

Observationsdata: Användar-ID, GPS-position, tid, datum, artbestämning för fynd och foton på observationer.

Användarinnehåll: Foton som Användaren laddar upp i Appen och övrig information som Användaren registrerar i Appen, såsom användarnamn och e-postadress.

Minderårig Användare: Användare som är yngre än 18 år. 

Tredjepartstjänster: Tjänster som ägs/drivs av tredje part.

Webbplatsen: biologg.se.

Hantering av personuppgifter

För att kunna tillhandahålla Appen behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi behandlar de personuppgifter som du tillhandahåller till oss i samband med att du skapar ett användarkonto i Appen, exempelvis din profilbild och e-postadress. Ditt valda användarnamn och din eventuella profilbild blir synlig i Appen för övriga Användare.

Genom att ingå detta avtal med oss och acceptera dessa Villkor, försäkrar du att du har läst vår Integritetspolicy gällande hantering av personuppgifter och är införstådd med att dina personuppgifter kommer att behandlas av oss på de sätt som specificeras däri. Vår integritetspolicy finns via följande länk: https://www.biologg.se/integritetspolicy-for-appen.

För att meddela information och uppdateringar som rör ditt användarkonto, använder vi den e-postadress som du förser oss med i samband med registrering av ditt användarkonto. 

Användarens åtaganden

Du ska:

 • tillhandahålla sann, korrekt och fullständig information, som inte strider mot tillämplig lag eller tredjemans rättigheter, och ska se till att den fortsätter att vara det;
 • skydda din enhet och ditt användarkonto mot intrång och missbruk; och 
 • hålla Appen uppdaterad.

Om du misstänker intrång, försök till intrång eller att ditt användarkonto har missbrukats, ska du omedelbart ändra dina inloggningsuppgifter.

Du får inte använda Appen på något sätt som bryter mot lag eller i annat fall är olämpligt. Användare som begår brott via Appen polisanmäls omedelbart och vid avtalsbrott vi har rätt att avsluta ett användarkonto med omedelbar verkan. Vi kan inte bli ersättningsskyldiga gentemot Användaren för upphörande av användarkontot på grund av Användarens brott mot användarvillkoren.

Du förbinder dig att inte:

 • sälja, hyra ut, underlicensiera eller leasa Appen eller en enhet där Appen är installerad;
 • kopiera, ändra, utföra ”reverse engineering” eller försöka härleda källkoden bakom Appen, eller skapa andrahandsverk baserat på Appen;
 • artificiellt manipulera eller kontrollera Appen med hjälp av ett script eller annan automatiserad process; 
 • utsätta Appen för skadligt innehåll såsom virus, introducera skadlig eller oönskad kod i programvaran eller på annat sätt störa någon Användares tillgång till Appen.
 • Du ansvarar för all skada eller förlust som du orsakar oss, exempelvis på grund av ditt brott mot dessa Villkor.
 • Du är fullt ansvarig för dina handlingar, inklusive eventuell underlåtenhet att agera.

Fusk

Du får inte:

 • Medvetet logga fynd som en annan art för att få mer poäng.
 • Logga samma fynd flera gånger för att få mer poäng.
 • Logga fynd med foton som någon annan har tagit.
 • Medvetet logga ett fynd på en annan plats än där det observerades.

Om du begår fusk upprepade gånger och strider mot reglerna, kan fynd tas bort och du kan bli avstängd från att använda Appen.

Fyndkvalitet

Syftet med Appen är i första hand att logga vilda arter i naturen. Då de fynd som samlas in via Appen är tillgängliga för andra Användare och även delas med tredje parter, vill vi att kvaliteten på fynden ska vara så bra som möjligt. Vi vill därför avråda ifrån att logga:

 • tama djur eller husdjur
 • människor
 • uppstoppade djur
 • krukväxter

Fynd som inte föreställer vilda arter kan komma att tas bort eller döljas för andra Användare.

Användning av appen

Eventuella risker

Användning av Appen kan innebära risker och kan ta dig till svårtillgängliga eller farliga platser. När du använder Appen riskerar du kroppsskada, skada på egendom eller död. Du behöver ta hänsyn till väder, fysisk kondition, terräng och erfarenhet av utomhusaktiviteter innan du går ut för att logga observationer. Iakttag försiktighet och sunt förnuft. 

Ej tillåtet innehåll

Det är inte tillåtet att utnyttja Appen för att ladda upp eller på annat sätt sprida foton, kommentarer eller annat innehåll som är olagligt, stötande eller som kan göra intrång i någon annans upphovsrätt och immateriella rättigheter eller skada Appen eller Overstellar Solution AB:s anseende. Du garanterar att inte, genom Appen, tillföra eller sprida foton, kommentarer eller annat innehåll som exempelvis innehåller hotfulla, kränkande, straffbara, rasistiska, sexistiska, homofobiska, hatiska eller pornografiska inslag.

Det är inte tillåtet att utnyttja Appen för att ladda upp eller på annat sätt sprida foton, kommentarer eller annat material som innehåller reklam, kampanjmaterial, skräppost, kedjebrev eller som på något annat sätt uppenbarligen inte har kopplingar till vår verksamhet eller Appen.

Det är inte tillåtet att till Appen ladda upp eller på annat sätt tillföra material som gör det möjligt att identifiera någon annan person än kontohavaren, exempelvis foton eller video där en persons ansikte går att se tydligt, eller ljudinspelning där en persons röst framträder tydligt.

Innehåll som inte följer dessa regler kommer att tas bort och vid upprepade regelbrott samt vid missbruk av Appen har vi rätt att stänga av användarkonton med omedelbar verkan.

Om du upptäcker brott mot dessa Villkor eller missbruk och vill göra en anmälan, kan det ske genom Appen.

Tredjepartstjänster

Appen är integrerad med tjänster från tredje parter (”Underbiträden”), i syfte att tillhandahålla och förbättra Appen. Mer information om våra Underbiträden finns i vår Integritetspolicy.

Innehåll från tredje parter

Appen innehåller öppna data (t ex artfakta och artbilder) som tillhandahålls via API:er från olika tredje parter. Genom att godkänna dessa Villkor åtar du dig att respektera tredje parts upphovsrätt. Vid brott mot detta kan du förlora rätten att använda Appen.

Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter (exempelvis felaktig bild, faktatext eller liknande) som härrör från innehåll som har tillhandahållits från tredje parter.  

Innehåll som vi delar med tredje parter 

Vi delar avidentifierad Observationsdata med tredje parter när du laddar upp observationer i Appen.

Tillgång till kamera, bilder (kamerarullen) och GPS-position

Appen får tillgång till enhetens kamera, bilder (kamerarullen) och GPS-position enbart om du aktivt godkänner det och enbart under tiden Appen är öppen i förgrunden.

Immateriella rättigheter

Du ansvarar själv för att det innehåll som du laddar upp till Appen inte gör intrång i någon annans rättigheter, såsom exempelvis bildrättigheter eller annan upphovsrätt.

Vi äger samtliga immateriella rättigheter som hör till tjänsten och Appen, såsom bland annat men inte uteslutande; varumärket, logotypen, källkoden till Appen samt domännamnet till webbplatsen biologg.se. Vi överför inte några av våra immateriella rättigheter med anledning av ditt godkännande av dessa Villkor. Vi gör inga ägaranspråk på något innehåll som du publicerar på eller via Appen.

Licens

Genom att använda Appen, ger du oss en icke-exklusiv, vederlagsfri (kostnadsfri), royaltyfri, överföringsbar, underlicensieringsbar, global licens att använda samt rätt att för forsknings- och naturvårdsändamål dela: all Observationsdata som du genererar genom att använda Appen.

Den information som vi delar med tredje parter med stöd i Licensen är avidentifierad genom att vi ersätter Användarens personuppgifter med ett för Användaren unikt användar-ID. Detta innebär att det inte är möjligt för mottagaren av informationen att knyta informationen till dig som Användare direkt genom den mottagna informationen.

Vi kommer inte att sälja din observationsdata som vi får nyttjanderätt till genom Licensen.

Du har rätt att när som helst återkalla Licensen genom att ta bort ditt användarkonto. Om du väljer att avsluta ditt användarkonto, får du möjlighet att välja om vi får tillstånd att fortsätta att använda och dela din Observationsdata i enlighet med Licensen även efter att du raderat användarkontot. Om vi får tillstånd att fortsätta använda och dela din Observationsdata efter att du valt att radera ditt användarkonto, kommer vi att anonymisera din Observationsdata genom att radera kopplingen mellan ditt unika användar-ID och din e-postadress.

Du har även rätt att återkalla Licensen i sin helhet. Ett återkallande av Licensen i sin helhet innebär att vi raderar kopplingen mellan ditt unika användar-ID och din e-postadress samt all den Observationsdata som du genererat genom att använda Appen från vår databas och att vi inte längre fortsättningsvis får rätt att använda eller dela din data. Data som blir raderad kan kvarstå som lagrad i backupfiler i upp till 30 dagar. 

Du informeras härmed om att sådant som vi redan har använt, publicerat och/eller delat genom Licensen, kommer att kvarstå, eftersom återkallelsen av Licensen inte har någon retroaktiv verkan.

Support och underhåll

Du accepterar att vi kan ge ut en uppdaterad version av Appen samt genomföra automatiska uppdateringar av Appen som du har laddat ner till din enhet. Du samtycker härmed till alla sådana automatiska uppdateringar och att de vid var tid gällande Villkoren även gäller för uppdateringarna.

Det lämnas inga garantier om att Appen kommer att vara fri från tekniska komplikationer eller störningar. Vi ska avhjälpa anmälda fel eller brister efter bästa förmåga och inom skälig tid. Vi har rätt att stänga av tillgången till Appen om det är påkallat av tekniska, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl, utan att meddela dig om det. Bristande tillgång till Appen ger inte dig rätt till skadestånd eller annan ersättning.

Ansvarsfriskrivningar

Du accepterar att användandet av Appen sker på egen risk och av fri vilja samt att du har ett eget ansvar för din personliga säkerhet. Du har ingen rätt att kräva oss på ersättning för ekonomisk skada, personskada, övriga direkta och indirekta skador och/eller förluster, som uppstått för dig eller för någon tredje part till följd av omständigheter som kan härledas till din användning av Appen eller till Overstellar Solutions AB i övrigt, oavsett hur skadan uppstår, såvida inte annat följer av tvingande lag.

Vi eftersträvar att alltid hålla Appen uppdaterad, men kan inte garantera att informationen är korrekt eller fullständig vid alla tillfällen. Appen och innehållet tillhandahålls i befintligt skick. 

Vi friskriver oss härmed, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, från allt ansvar vad avser användarinnehåll. Vi kontrollerar inte innehållet i användarinnehåll eller liknande. Vi kan inte heller hållas ansvariga för om något användarinnehåll strider mot immateriella rättigheter, tredje mans rättigheter, dessa Villkor, innehåller fel, brister eller liknande. Om det kommer till vår kännedom att innehåll strider mot Villkoren, kommer vi att ta bort innehållet från Appen och vidta åtgärder mot Användaren som är ansvarig för innehållet.

Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att se till att Appen är fri från virus och defekter, men vi kan inte garantera att Appen kommer fungera felfritt. Vi ansvarar inte för något fel i Appen som beror på Användarens enhet eller något annat bortom vår kontroll.

För att lagra det innehåll som du publicerar i Appen använder vi oss av en molnbaserad tjänst (Google Cloud Platform). Du ansvarar själv för säkerhetskopior av ditt innehåll.

Ändringar

Vi har rätt att fritt ändra Appens design, layout, innehåll och liknande utan att meddela dig om det i förväg.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst erbjuda tilläggstjänster och nya tjänster samt rätten att förändra utbudet av våra tjänster.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa Villkor och meddelar ändringar via Appen. För att fortsätta använda Appen behöver du godkänna ändringarna. När villkorsändringarna har blivit godkända av dig, är de nya Villkoren accepterade i sin helhet och gällande. Om du inte godkänner ändringarna, har du rätt att omedelbart avsluta ditt användarkonto. Den gällande versionen av Villkoren finns publicerad i Appen. 

Om någon bestämmelse i dessa Villkor eller del därav skulle befinnas ogiltig, ska det inte innebära att Villkoren i sin helhet är ogiltiga. Istället ska bestämmelsen ifråga omförhandlas i ljuset av syftet med det ogiltiga avtalsvillkoret och resterande delar ska vara fortsatt giltiga.

Fullständigt avtal

Dessa Villkor utgör det fullständiga avtalet mellan dig och Overstellar Solutions AB.

Tvist

Tillämpningen och tolkningen av dessa Användarvillkor ska ske utifrån svensk rätt. Eventuell tvist mellan Användaren och Overstellar Solutions AB med grund i dessa Villkor ska avgöras i svensk allmän domstol, såvida inte annat följer av tvingande lagstiftning.

Kontaktinformation

Vid frågor eller synpunkter gällande dessa Villkor är du välkommen att kontakta oss via följande e-post: info@biologg.se.