Användarvillkor för Biologg

Senast ändrad 2019-03-21

1 Allmänt

Dessa villkor (“Användarvillkoren”, “Villkor”, “Villkoren”) reglerar din användning av applikationen Biologg (“Appen”) som förvaltas av Overstellar Solutions AB (“Vi”, “Vår” “Oss”, “Overstellar”).

Vänligen läs dessa villkor noga, de innehåller viktig information om Appen.

2 Hantering av personuppgifter

Genom registrering av ett användarkonto i Biologg ingår du ett avtal med Overstellar Solutions AB om tillhandahållande av tjänster. För att kunna leverera dessa behöver vi behandla personuppgifter. Genom att ingå avtalet försäkrar du att du har läst vår Integritetspolicy gällande hantering av personuppgifter och är införstådd med att dina personuppgifter kommer att behandlas av oss på de sätt som specificeras däri.

3 Hantering av konton

Du måste vara minst 13 år (eller ha din förälders/målsmans godkännande) för att skapa ett konto i Biologg. Overstellar har rätt att vid behov stänga av konton.

4 Kontohavarens åtaganden

4.1 Användarrestriktioner

Du får inte använda Appen på något sätt som bryter mot lag eller i annat fall är olämpligt. Varje försök att använda Appen i enlighet med ovan är en överträdelse av Villkoren. Du förbinder dig att inte:

(i) sälja, hyra ut, underlicensiera eller leasa Appen eller en enhet där Appen är installerad;

(ii) kopiera, ändra, utföra reverse engineering eller försöka härleda källkoden bakom Appen, eller skapa andrahandsverk baserat på Appen;

(iii) ta bort eller ändra något meddelande om upphovsrätt eller varumärkesrätt i Appen;

(iv) artificiellt manipulera eller kontrollera Appen med hjälp av ett script eller annan automatiserad process; och

(v) utsätta Appen för skadligt innehåll såsom virus, eller på annat sätt störa någon användares tillgång till Appen.

4.2 Dina åtaganden

Du förbinder dig att inte bryta mot dessa Villkor eller mot tillämplig lag, samt att:

(i) tillhandahålla sann, korrekt och fullständig information, och åta dig att se till att den fortsätter att vara det;
(ii) skydda din enhet mot intrång; och
(ii) uppdatera och uppgradera Appen.

5. Användande av appen

5.1 Eventuella risker

Användningen av appen kan innebära risker och kan ta dig till svårtillgängliga eller farliga platser. När du använder Biologg riskerar du kroppsskada, skada på egendom eller död. Du behöver ta hänsyn till väder, fysisk kondition, terräng och erfarenhet av utomhusaktiviteter innan du går ut för att logga observationer. Iakttag försiktighet och sunt förnuft. Du accepterar att användandet av Biologg sker på egen risk.

5.2 Ej tillåtet innehåll

Det är inte tillåtet att utnyttja Biologg för att ladda upp eller på annat sätt sprida bilder, kommentarer eller annat innehåll som är olagligt, stötande eller som kan göra intrång i någon annans rättigheter eller skada Biologg eller Overstellars anseende.

Det är inte tillåtet att utnyttja Biologg för att ladda upp eller på annat sätt sprida bilder, kommentarer eller annat material som innehåller reklam, kampanjmaterial, skräppost, kedjebrev eller som på något annat sätt uppenbarligen inte har kopplingar till Overstellars verksamhet.

Det är inte tillåtet att till Biologg ladda upp eller på annat sätt tillföra material som gör det möjligt att identifiera någon annan person än kontohavaren, exempelvis bilder eller video där en persons ansikte går att se tydligt, eller ljudinspelning där en persons röst framträder tydligt.

Innehåll som ej följer dessa regler kommer att tas bort och vid missbruk har Overstellar rätt att stänga av konton.

5.3 Tredjepartsapplikationer

Biologg är integrerad med applikationer, webbplatser och tjänster från tredje parter (”Tredjepartsapplikationer”), i syfte att göra innehåll, produkter och/eller tjänster tillgängliga för dig. Dessa Tredjepartsapplikationer kan ha egna användningsvillkor och integritetspolicyer och Din användning av dessa Tredjepartsapplikationer styrs av och är föremål för sådana villkor och integritetspolicyer. Du förstår och accepterar att Overstellar inte står bakom och inte ansvarar för beteenden, funktioner eller innehåll i någon Tredjepartsapplikation eller för någon transaktion som Du eventuellt ingår med tillhandahållaren av sådana Tredjepartsapplikationer. Mer information finns i vår integritetspolicy.

5.4 Innehåll från ArtDatabanken

Appen innehåller öppna data som tillhandahålles via API:er från ArtDatabanken vid SLU. Genom att godkänna dessa användarvillkor åtar du dig att följa regler för ArtDatabankens information, inklusive att respektera tredje mans upphovsrätt. Detta åtagande görs även direkt mot SLU. Vid brott mot detta kan du förlora rätten att använda applikationen. Regler för användning av ArtDatabankens information finns att tillgå via följande länk:

https://www.artdatabanken.se/sok-art-och-miljodata/om-artdatabankens-webbapplikationer/

6. Immateriella rättigheter

Du ansvarar själv för att det innehåll Du laddar upp via Biologg inte gör intrång i annans rättigheter, såsom exempelvis bildrättigheter.

Overstellar gör, utöver vad som framgår av dessa Villkor, inga ägaranspråk på något innehåll som Du publicerar på eller via Appen. I stället ger Du Oss, genom att använda Appen, en icke-exklusiv, fullt betald och royaltyfri, överföringsbar, global licens, som kan underlicensieras, till det innehåll som du publicerar på eller via Appen (”Innehållslicens”). Tanken med licensen är att Biologg i marknadsföring av Biologgs tjänster, kan komma att använda innehåll av detta slag i syfte att inspirera andra användare. Du kan närsomhelst återkalla Innehållslicensen genom att sända Oss e-post till info@biologg.se. Innehållslicensen kommer även att upphöra om Du tar bort ditt skyddade innehåll eller avslutar ditt konto.

6. Garanti- och ansvarsfriskrivningar

Overstellar eftersträvar att alltid hålla appen uppdaterad, men kan inte garantera att informationen är korrekt och fullständig vid alla tillfällen. Appen och innehållet tillhandahålls i befintligt skick. Overstellar friskriver sig så långt som möjligt från allt ansvar och alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, vad avser Appen, innehållet, användarinnehåll, eller säkerhet i samband med överföring av information till Biologg.

Overstellar vidtar alla rimliga åtgärder för att se till att appen är fri från virus och defekter. Emellertid kan Vi inte garantera att användningen av Biologg kommer fungera felfritt. Det är därför viktigt att Du ser till att hämta hem eventuella uppdateringar för Appen.

För att lagra det innehåll Du publicerar I Biologg använder Vi oss av en molnbaserad tjänst (Google Cloud). I enlighet med Googles användarvillkor tar Overstellar inget ansvar för att lagringen av ditt innehåll består. Inte heller ansvarar Overstellar för om lagringen misslyckas till följd av tekniska fel såsom, men inte begränsat till, fel på datorförbindelse eller nätverk. Du ansvarar själv för säkerhetskopior av ditt innehåll.

I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG ANSVARAR VI INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER FÖR (1) PERSONSKADOR, INDIREKTA SKADOR, SÄRSKILDA SKADOR, STRAFFSKADESTÅND, AVSKRÄCKANDE SKADOR, ELLER FÖLJDSKADOR, (2) UTEBLIVET NYTTJANDE, FÖRLUST AV DATA, VERKSAMHET ELLER VINST (OAVSETT OM DEN ÄR DIREKT ELLER INDIREKT), I SAMTLIGA FALL SOM FÖLJD AV ANVÄNDNING ELLER UTEBLIVEN ANVÄNDNING AV APPEN, TREDJEPARTSAPPLIKATIONER ELLER TREDJEPARTSAPPLIKATIONERS INNEHÅLL, OAVSETT RÄTTSLIG GRUND OCH OAVSETT OM VI HAR VARNATS OM ATT DESSA SKADOR KAN UPPSTÅ, OCH ÄVEN OM DET INNEBÄR ATT DET EGENTLIGA SYFTET MED ETT RÄTTSMEDEL INTE UPPNÅS, ELLER (3) MED AVSEENDE PÅ SAMTLIGA ANSPRÅK SOM AVSER APPEN, TREDJEPARTSAPPLIKATIONER ELLER TREDJEPARTSAPPLIKATIONERS INNEHÅLL, FÖR BELOPP SOM ÖVERSTIGER 10 EURO, I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VI ANSVARAR INTE FÖR OLÄMPLIG ELLER FELAKTIG ANVÄNDNING AV APPEN OCH INTE HELLER FÖR NÅGOT FEL PÅ APPEN SOM BEROR PÅ DIN ENHET, ELLER NÅGOT ANNAT BORTOM VÅR KONTROLL.

7.  Ändring av villkoren

Overstellar förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. I det fallet kommer du att bli informerad via den e-postadress som du lämnat i samband med registreringen, samt när du loggar in i appen. För att fortsätta använda appen behöver du godkänna ändringarna.

8. Fullständigt avtal

Dessa Användarvillkor tillsammans med vår Integritetspolicy utgör det fullständiga avtalet mellan dig och Overstellar avseende Din användning av Appen.

Tillämpningen och tolkningen av dessa Användarvillkor ska ske utifrån svensk rätt. Eventuell tvist med grund i dessa Användarvillkor ska avgöras i svensk allmän domstol.

9: Kontaktinformation

Vid frågor eller synpunkter gällande dessa Villkor, kontakta info@biologg.se.